Psycholog Nowy Sącz

Od CBT do TEAM CBT

Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT) jest jednym z najpowszechniejszych i najlepiej udokumentowanych podejść terapeutycznych w dziedzinie psychologii. Jej podstawą jest założenie, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane i wzajemnie wpływają na nasze funkcjonowanie. 

Terapia Poznawczo-Behawioralna została opracowana w latach 60. XX wieku przez Aaron’a Becka i początkowo skoncentrowana była głównie na leczeniu depresji. Od tego czasu rozwinęła się i znalazła zastosowanie w leczeniu szeregu innych zaburzeń, takich jak lęki, fobie, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, uzależnienia… CBT łączy w sobie podejście poznawcze, które skupia się na zmianie myśli i przekonań, oraz podejście behawioralne, które koncentruje się na zmianie zachowań i nawyków.

Idea CBT 

opiera się na kilku kluczowych założeniach teoretycznych. Po pierwsze – nasze myśli, przekonania i interpretacje wydarzeń mają znaczący wpływ na nasze emocje i zachowania. Po drugie – wiele naszych negatywnych emocji i zaburzeń psychicznych wynika z myślenia nieprawdziwego, zniekształconego lub niekorzystnego dla naszego funkcjonowania. I wreszcie najważniejsze: zmiana myśli i zachowań może prowadzić do poprawy  stanu zdrowia psychicznego.

CBT wykorzystuje różnorodne techniki terapeutyczne, które pomagają w identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślowych i zachowań. Przykładowe techniki to: identyfikacja myśli automatycznych, rekonstrukcja myśli, trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, eksponowanie wobec sytuacji lękowych, trening umiejętności społecznych i wiele innych. Terapeuta i pacjent współpracują w celu zidentyfikowania problemów, ustalenia celów terapeutycznych i wprowadzenia pozytywnych zmian.

Badania naukowe potwierdzają wysoką skuteczność terapii poznawczo – behawioralnej w redukcji objawów depresji, lęków, PTSD, zaburzeń odżywiania, uzależnień i innych problemów psychicznych. Dodatkowo ma ona również pozytywny wpływ na poprawę jakości życia i na zapobieganie nawrotom.

TEAM

Jednym z nowszych rozwinięć w obszarze CBT jest metoda TEAM CBT (Techniques for Effective Anxiety and Mood Disorders), zaproponowana przez doktora Davida D. Burnsa.

Metoda ta powstała w odpowiedzi na dążenie do zwiększenia skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej i wprowadzenia bardziej dynamicznego i intensywnego podejścia do pracy z problemami emocjonalnymi, takimi jak depresja, lęki czy zaburzenia lękowe. TEAM CBT łączy w sobie różne techniki i strategie terapeutyczne, aby dostarczyć pacjentom kompleksowej i efektywnej pomocy w pokonywaniu ich trudności.

Podstawowymi założeniami metody TEAM CBT są:

 1. Połączenie technik poznawczych i behawioralnych: Metoda ta wykorzystuje zarówno techniki poznawcze, które koncentrują się na zmianie myśli i przekonań, jak i techniki behawioralne, które skupiają się na zmianie zachowań i nawyków. Kombinacja tych dwóch podejść pozwala na szeroki zakres interwencji terapeutycznych.

 2. Ocenianie poziomu zaangażowania emocjonalnego: Terapeuta korzysta z narzędzi oceny poziomu depresji czy poziomu lęku, aby zrozumieć, jak silnie emocje wpływają na pacjenta. Ta ocena poziomu emocjonalnego umożliwia spersonalizowanie terapii i dostosowanie technik do indywidualnych potrzeb klienta.

 3. Identyfikacja ukrytych przekonań: Metoda TEAM CBT kładzie nacisk na identyfikację ukrytych i nieświadomych przekonań, które wpływają na emocje i zachowania. Terapeuta pomaga pacjentowi odkryć i zrozumieć te przekonania, a następnie wspólnie pracują nad ich modyfikacją.

 4. Zastosowanie intensywnych technik terapeutycznych: TEAM CBT wykorzystuje szereg intensywnych technik terapeutycznych, które pomagają pacjentowi w zmianie myśli, regulacji emocji i przekształceniu negatywnych wzorców myślowych.

Metoda TEAM CBT jest również interaktywnym procesem, w którym pacjent i terapeuta wspólnie pracują nad określonymi celami terapeutycznymi. Terapeuta pełni rolę przewodnika. Dostarcza pacjentowi nie tylko wsparcia emocjonalnego, ale również narzędzi, które może on samodzielnie stosować w codziennym życiu.

Badania i praktyka kliniczna wykazują, że metoda TEAM CBT może być bardzo skuteczna w redukcji objawów depresji, lęku i innych zaburzeń emocjonalnych. Dzięki holistycznemu podejściu i zindywidualizowanym interwencjom, TEAM CBT może przyczynić się do trwałej i pozytywnej transformacji osobistej.

źródło: Oparte na dowodach leczenie metodami psychologicznymi; dr Joanna Kłosowska; wystąpienie w ramach seminarium: "Standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów – dobre praktyki i regulacje"

Słownik ważnych pojęć

(jaśniejszym tłem wyróżniliśmy techniki i podejścia, które wykorzystujemy w pracy z pacjentem
równolegle z metodą TEAM CBT Davida Burnsa)

Aktywacja behawioralna (BA, od ang. Behavioral Activation) 

Technika psychoterapeutyczna, która odnosi się do działań podejmowanych w celu stymulowania zmiany w zachowaniu. Jest wykorzystywana między innymi w terapii TEAM CBT.

Podstawowym założeniem aktywacji behawioralnej jest to, że zmiana w zachowaniu może prowadzić do zmiany w sposobie myślenia i odczuwania. Poprzez angażowanie pacjenta w konkretne działania, terapeuta dąży do zwiększenia aktywności i eksperymentowania w różnych obszarach życia. To zaś otwiera drogę do poprawy samopoczucia.

Techniki aktywacji behawioralnej 

 1. Tworzenie planów działania. Terapeuta i pacjent wspólnie opracowują konkretne cele i ustalają kroki, które pacjent będzie podejmował aby osiągnąć cele.

 2. Monitorowanie i śledzenie działań. Pacjent jest zachęcany do prowadzenia dziennika aktywności lub monitorowania swojego zachowania. To pozwala mu obserwować wzorce zachowania, identyfikować trudności i sukcesy oraz dostarcza informacji, które mogą pomóc w osiągnięciu terapeutycznego sukcesu.

 3. Eksperymentowanie z nowymi zachowaniami: pacjent jest zachęcany do próbowania nowych działań, które mogą pomóc mu  rozwinąć umiejętności lub zdobyć nowe doświadczenia. Może to obejmować np. uczestnictwo w nowych zajęciach, nawiązywanie nowych kontaktów społecznych czy podejmowanie aktywności zgodnych z wartościami klienta.

Aktywacja behawioralna koncentruje się na zmianie konkretnych zachowań w życiu człowieka, aby wpływać na jego funkcjonowanie i jakość życia. Poprzez wprowadzanie nowych, adaptacyjnych zachowań prowadzi do  korzystnych zmian w samopoczuciu.

MBCT – skrót od „Mindfulness-Based Cognitive Therapy”, co można przetłumaczyć jako Terapia Poznawcza oparta na Uważności. 

Jest to forma terapii, która łączy elementy terapii poznawczej z praktyką uważności (mindfulness).

MBCT została opracowana w celu pomocy osobom z nawracającymi epizodami depresji. Terapia ta ma na celu rozwijanie umiejętności świadomej obecności i zmniejszanie negatywnych wzorców myślowych, które mogą przyczyniać się do depresji i nawrotów depresji. MBCT jest oparte na badaniach sugerujących, że praktyka uważności może pomóc w łagodzeniu objawów depresji oraz w zapobieganiu nawrotom.

Podstawowe założenia MBCT to:

 1. Uważność: Terapia MBCT opiera się na praktyce uważności, która polega na celowym i nieoceniającym skupianiu uwagi na teraźniejszym momencie. Człowiek uczy się zauważać swoje myśli, emocje i odczucia bez oceniania i przywiązywania się do nich.

 2. Poznanie wzorców myślowych: MBCT pomaga zrozumieć negatywne wzorce myślowe, które mogą przyczyniać się do pogorszenia nastroju. Terapeuta i pacjent wspólnie identyfikują te wzorce i szukają sposobów na bardziej elastyczne podejście do myśli.

 3. Zmiana perspektywy: MBCT pomaga osobom z depresją rozpoznać, że myśli i uczucia są jedynie chwilowymi stanami, a nie faktami. Poprzez praktykę uważności, pacjent zyskuje większą świadomość swoich myśli i może podejść do nich z elastycznością.

 4. Radzenie sobie z trudnościami: MBCT dostarcza narzędzi i strategii, które pomagają radzić sobie z trudnościami i stresującymi sytuacjami w konstruktywny sposób. Praktyka uważności może pomóc w identyfikowaniu i adekwatnym reagowaniu na trudne emocje.

MBCT jest prowadzona w formie grupowej i obejmuje regularne sesje terapeutyczne, w których uczestnicy uczą się praktyk uważności, dzielą się swoimi doświadczeniami i zdobywają narzędzia do samopomocy. Terapia ta ma na celu nie tylko łagodzenie objawów depresji, ale także uczenie umiejętności, które mogą być stosowane przez całe życie, aby poprawić ogólną jakość życia i zdrowie psychiczne.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT, od ang. Acceptance and Commitment Therapy). 

Podejście terapeutyczne, które koncentruje się na rozwijaniu umiejętności akceptacji i podejmowaniu wartościowych działań, mimo trudności i cierpienia emocjonalnego. 

Kluczowe elementy terapii ACT:

 1. Akceptacja własnych myśli, emocji i doznań. Pacjent uczy się przyjmować je bez oceniania, tłumienia lub walki z nimi. Zamiast unikać trudnych uczuć, terapia ACT zachęca do otwartego i przyjaznego traktowania swojego wewnętrznego doświadczenia.

 2. Defuzja poznawcza. Pozwala odnieść się do swoich myśli w  elastyczny sposób. Zamiast identyfikować się z nimi lub traktować je jako fakt, człowiek uczy się traktować je jako tylko słowa lub obrazy, które mogą się pojawiać, ale nie muszą definiować rzeczywistości.

 3. Obserwacja uważna (mindfulness). To świadome i nieoceniające doświadczanie teraźniejszego momentu. Trening mindfulness pomaga skupić uwagę na bieżących doznaniach, zamiast tkwić w przeszłości lub martwić się przyszłością. 

 4. Klarowanie wartości. W ACT kładzie się duży nacisk na określenie wartości życiowych, czyli tego, co jest istotne dla danej osoby. Pomocne jest zdefiniowanie tego, czego się pragnie w życiu, jakie są najważniejsze obszary i cele. Terapeuta pomaga odkryć i podjąć skuteczne działania zgodne z tymi wartościami.

 5. Zaangażowanie w działania, które prowadzą do realizacji wartości życiowych i realizacji swoich celów, nawet jeśli pojawiają się trudności. Taka strategia pomaga w rozwijaniu elastyczności i zmienianiu swojego stosunku do trudności.

ACT ma zastosowanie w leczeniu  depresji, lęków, zaburzeń odżywiania, uzależnień. Jej celem jest nie tylko redukcja objawów, ale przede wszystkim rozwijanie elastyczności psychologicznej i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (Solution-Focused Brief Therapy, SFBT)

Podejście terapeutyczne, które skupia się na identyfikowaniu i wzmacnianiu istniejących zasobów i rozwiązań pacjenta, z pominięciem analizy problemów i ich przyczyn. TSR/SFBT to krótkoterminowa, skoncentrowana na celach forma terapii. Podejście to zakłada, że pacjent ma wiedzę i zasoby potrzebne do rozwiązania własnych problemów, a terapeuta pełni rolę wspierającego i ułatwiającego ten proces.

Terapia SFBT opiera się na następujących  założeniach:

 1. Skoncentrowanie na celach: Terapeuta i pacjent współpracują, aby określić jasne i konkretnie sformułowane cele terapeutyczne. Zamiast skupiać się na przeszłości i problemach, terapia SFBT skupia się na tym, co pacjent chce osiągnąć.

 2. Skupienie się na wyjątkach: Terapeuta prosi klienta o identyfikację momentów, w których problem nie występuje lub jest znacznie mniejszy. Analizowanie tych wyjątkowych sytuacji pomaga  zidentyfikować jakie strategie, myśli lub zachowania były skuteczne i jak można je zastosować w innych obszarach życia.

 3. Skoncentrowanie na rozwiązaniach: Terapia SFBT skupia się na rozwiązaniach, a nie na analizowaniu problemów. Terapeuta zadaje pytania, które pomagają odkrywać i rozwijać pomysły na rozwiązania, eksplorować ich skuteczność i dostosowywać je do potrzeb pacjenta.

 4. Uznanie postępów: Terapia SFBT akcentuje uznanie i docenianie postępów, nawet niewielkich. Terapeuta stawia pytania, które pomagają pacjentowi dostrzec swoje osiągnięcia i zasoby, co wzmacnia poczucie kompetencji i motywację do dalszych działań.

 5. Krótkoterminowość: Terapia SFBT zwykle trwa od kilku do kilkunastu sesji. Skoncentrowanie się na celach i rozwiązaniach umożliwia osiąganie pozytywnych zmian w stosunkowo krótkim czasie.

Stosowana w różnych obszarach, takich jak terapia rodzinna, terapia par, doradztwo indywidualne i organizacyjne. 

Terapia rozwiązywania problemów (problem-solving therapy) 

To podejście terapeutyczne, które skupia się na wykształceniu konkretnych umiejętności rozwiązywania problemów w celu redukcji stresu, poprawy samopoczucia i efektywnego radzenia sobie z trudnościami. 

Podstawowe założenia terapii rozwiązywania problemów:

 1. Identyfikacja problemów. Terapeuta i pacjent wspólnie identyfikują problemy, które pacjent chce rozwiązać. Ważne jest jasne określenie problemów i ich zakresu.

 2. Analiza problemu. Terapeuta pomaga pacjentowi dokładnie zrozumieć problem, jego przyczyny, skutki i kontekst, w którym się pojawia. Analiza może obejmować zbieranie informacji, identyfikację błędnych przekonań lub ograniczających wzorców myślowych.

 3. Generowanie rozwiązań. Pacjent jest zachęcany do generowania różnych możliwych rozwiązań problemu. W tej fazie ważne są kreatywność i elastyczne myślenie. Terapeuta może pomóc w generowaniu alternatywnych sposobów rozwiązania problemu.

 4. Ocena i wybór rozwiązania. Pacjent analizuje i ocenia różne rozwiązania pod kątem ich skuteczności, wykonalności i zgodności z wartościami i celami. Na podstawie tej oceny podejmuje decyzję o wyborze najlepszego rozwiązania.

 5. Wdrażanie i monitorowanie. Pacjent implementuje wybrane rozwiązanie w praktyce. Terapeuta wspiera i monitoruje postępy klienta, pomagając w rozwiązywaniu ewentualnych trudności i modyfikacji strategii.

Terapia rozwiązywania problemów opiera się na założeniu, że rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów pozwala efektywniej radzić sobie z trudnościami, zmniejsza stres i poprawia samopoczucie. Jest stosowana w leczeniu depresji, lęków, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, stosowana w sytuacjach nasilonego stresu, problemów interpersonalnych czy trudności w radzeniu sobie w życiu codziennym. Jest skoncentrowana na praktycznym podejściu do radzenia sobie z problemami i rozwijaniu umiejętności użytecznych na dłuższą metę.

Terapia w podejściu psychodynamicznym 

Opiera się na założeniach teorii psychodynamicznej rozwiniętej przez Sigmunda Freuda i jego uczniów.  Teoria ta zakłada istnienie nieświadomych procesów psychicznych i ich wpływ na zachowanie i funkcjonowanie człowieka. Terapia psychodynamiczna skupia się na zrozumieniu głęboko zakorzenionych konfliktów, traum, obronnych mechanizmów i dynamiki psychicznej klienta. 

Kluczowe elementy terapii psychodynamicznej:

 1. Analiza transferu. Dotyczy relacji pacjenta z terapeutą, ponieważ ta relacja może odtwarzać wzorce z innych ważnych relacji w życiu klienta. Analiza transferu polega na badaniu i zrozumieniu, jak klient przenosi swoje uczucia, oczekiwania i zachowania na terapeutę. To daje możliwość eksploracji nieświadomych procesów emocjonalnych i interakcji.

 2. Rozwiązanie konfliktów. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować i zrozumieć konflikty, które mogą być ukryte w nieświadomości i wpływać na jego funkcjonowanie. Mogą one wynikać z różnych aspektów osobowości, takich jak pragnienia, potrzeby, wartości, czy rozdarcia między częściami jaźni. Rozwiązanie konfliktów ma na celu osiągnięcie równowagi psychicznej.

 3. Interpretacja.  Polega na zgłębianiu i ujawnianiu nieświadomych treści i znaczeń. Interpretacje pomagają zrozumieć głębsze przyczyny problemów, związków z przeszłością oraz ukryte pragnienia i konflikty. 

 4. Samoświadomość i introspekcja. Pacjent jest zachęcany do introspekcji, refleksji nad swoimi myślami, uczuciami, motywacjami i doświadczeniami. W efekcie może lepiej zrozumieć siebie, 

 5. Praca z przeszłością. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować i zrozumieć, jakie doświadczenia mogą mieć związek z obecnymi problemami i konfliktami. Praca z przeszłością może obejmować zgłębianie dzieciństwa, relacji z rodzicami i innymi bliskimi oraz odkrywanie ukrytych emocji i traum.

Terapia psychodynamiczna jest procesem długoterminowym, który wymaga czasu na eksplorację głębszych warstw osobowości i przekształcenie nieświadomych procesów. 

Słownik ważnych pojęć: